Қишлоқ хўжалигида ресурсларни тежаш ва технологик жараёнларни автоматлаштириш лабораторияси

 

Лабораториянинг асосий вазифалари ва функциялари

-         қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришида электр энергиядан комплекс фойдаланиш, қишлоқ хўжалигидаги технологик жараёнларни электрлаштириш ва автоматлаштириш;

-         қишлоқ хўжалик экинлари уруғини электр майдонида саралаш ва карантин қўшилмалардан тозалаш;

-         қишлоқ хўжалик экинлари уруғига электр майдонида ишлов бериш ва уларни стимуляциялаш;

-         қишлоқ хўжалик машиналари ва агрегатлари бажараётган технологик жараёнларни автоматик назорат қилиш ва бошқариш;

-         энергия ва ресурстежамкор электр саралагич қурилмаларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш;

-         ноанъанавий энергия манбаларидан фойдаланиб, электр тармоғидан олисда жойлашган аҳоли пунктларини электр энергия билан таъминлаш;

-         қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришида электр энергиядан самарали фойдаланиш ва уни тежаш бўйича меъёрларни ишлаб чиқиш;

-         лабораторияда яратилган илмийҳажмдор маҳсулотларни машинасозлик корхоналари ёки буюртмачиларга топшириш;

-         илмийҳажмдор маҳсулотларни жорий этиш устидан муаллифлик назорати олиб бориш.

 

Лаборатория раҳбари

 

Росабоев Абдуқодир Тўхтақўзиевич, техника фанлари номзоди, катта илмий ходим


 

Лаборатория ходимлари тўғрисида маълумот

Айдаров Шамиль Газизович – техника фанлари номзоди, катта илмий ходим, лойиҳа раҳбари;

Усмонов Иномжон Исроилович – таянч окторант;

Махмудов Нуриддин Маххаммадаливич – таянч окторант

Адилжанова Роза Абдулхамитовна – техник-лаборант.


Лабораториянинг ҳозирги кундаги фаолияти

Ҳозирги кунда лаборатория ходимлари 2018-2021 йилларга мўлжалланган ҚХ-Атех-2018-153 “Дуккакли экинлар уруғининг сифат кўрсаткичларини ошириш учун модернизациялаштирилган электр саралагич қурилмасини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш” мавзусидаги амалий, И-ҚХ-2019-20 “Қишлоқ хўжалик экинлари уруғини тозалаш учун универсал қурилманинг тажриба нусхаларини тайёрлаш ва амалиётга жорий этиш”, И-ҚХ-2019-39 «Изыскание технологического процесса выделяемости посевных семян по энергетическим показателю потенциальных их возможностей» мавзусидаги инновация ва Т-ҚХ-2021-189 “Қишлоқ хўжалик экинлари уруғини тозалаш учун универсал қурилма” мавзусидаги тижоратлаштиришга тайёрлаш лойиҳаларини бажариш устида илмий-тадқиқот ишларини олиб боришмоқда.

ҚХ-Атех-2018-153 амалий лойиҳа доирасида бажарилган илмий-тадқиқот ишлари натижасида, дуккакли экинлар уруғининг сифат кўрсаткичларини ошириш учун модернизациялаштирилган электр саралагич қурилмасининг макет нусхаси ишлаб чиқилиб, у тайёрланди ва унда дуккакли экинлар уруғини саралаш бўйича дастлабки экспериментал тадқиқотлар ўтказилиб, назарий тадқиқотларда қурилманинг иш режимлари асосланди.

И-ҚХ-2019-20 инновация лойиҳаси доирасида олиб бориладиган илмий-тадқиқотлар ишлари натижасида қишлоқ хўжалик экинлари уруғини йирик ва майда аралашмалар ҳамда бегона ўтлар уруғидан тозалаш учун тузилиши жиҳатдан содда, энергия ва ресурстежамкор, замон талабларига жавоб берадиган, универсал қурилманинг тажриба нусхалари тайёрланади ҳамда синовлардан ўтказиб, деҳқон ва фермер хўжаликларида жорий этилади.

И-ҚХ-2019-39 инновация лойиҳаси доирасида бажарилаётган илмий-тадқиқот ишлари натижасида уруғлик чигитларни энергетик кўрсаткичларининг имкониятидан келиб чиқиб, янги авлод электр саралаш қурилмаси ишлаб чиқилади ва параметрлари асосланиб, қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришида фойдаланиш учун тавсия қилинади.

Кейинги йилларда ҚХИ-2-003-2015 ва И-ҚХ-2017-2-2 инновация лойиҳалари доирасида бажарилган илмий-тадқиқот ишлари натижасида, такомиллаштирилган электр саралагич ва кўчма қобиқлаш қурилмаларининг тажриба нусхалари тайёрланиб, Андижон вилоятининг Қўрғонтепа туманидаги “Оқ сув” фермер хўжалигида амалиётга жорий этилди. Бундан ташқари, такомиллаштирилган электр саралагич қурилмасининг тажриба-саноат ва такомиллаштирилган кўчма қобиқлаш қурилмасининг тажриба нусхалари тайёрланиб, уларда сараланган ва кимёвий дорилар ҳамда ҳимояловчи-озиқлантирувчи бирикмалар билан ишлов берилган уруғлар Тошкент вилоятининг Янгийўл, Ўртачирчиқ, Юқоричирчиқ ва Қуйичирчиқ туманларининг фермер хўжаликларида кенг миқёсда дала шароитида синовлардан ўтказилди.

2017-2021 йилларда лаборатория ходимлари томонидан 5 та ихтирога патент олиниб, 2 та ихтирога патент олиш учун талабнома юборилди. Мамлакатимизда нашр этиладиган даврий журналларда 15 та, чет эл журналларида 6 та илмий мақолалар чоп этилди.

Бугунги кунда лабораторияда бажарилаётган илмий-тадқиқот ишларига 3 та таянч докторант, 4 та мустақил тадқиқотчи жалб этилган.

 

Лаборатория томонидан амалга оширилган ИТИ ишларнинг натижалари

Олинган ихтиролар ва патентлар

                          

 

2017-2021 йилларда чоп этилган мақолалар

1. Росабоев А.Т., Шайимова С.П. Электр саралагич қурилмаларининг технологик самарадорлигини ошириш йўллари//Фан-техника, таълим, технологиялар: Долзарб муаммолар ва ривожланиш тенденциялари/Республика илмий-амалий анжумани материаллари. 2-қисм. – Жиззах, 2017. – Б. 285-288.

2. Имомқулов У.Б., Қўйчиев О.Р., Йўлдошев О.К. Қобиқлаш қурилмасининг иш сифати ва самарадорлигини ошириш йўллари //Ўша жойда. – Б. 162-163.

3. Росабоев А., Имомқулов У. Уруғларни экишга тайёрлаш технологик жараёнларнинг самарадорлигини ошириш йўллари //Юқори самарали қишлоқ хўжалик машиналарини яратиш ва улардан фойдаланиш даражасини ошириш” /Республика илмий-амалий конференция илмий мақолалар тўплами. –Гулбаҳор, 2017. – Б.315-321.

4. Росабоев А.Т., Шайимова С.П. Такомиллаштирилган электр саралагич қурилмасида шоли уруғини саралашни назарий асослаш //Ўша жойда. – Б. 326-330.

5. Росабоев А.Т., Шайимова С.П. Пути усовершенствования электрических сортирующих устройств//Научно-практические пути повышения экологической устойчивости социально-экономического обеспечения сельскохозяйственного производства /Международная научно-практическая конференция посвященная году экологии в России. – с.Соленое Займище, 2017.– С. 1212-1216.

6. Имомқулов У.Б. Усовершенствование дражирующего устройства для семян сельскохозяйственных культур //Ўша жойда. – С. 1221-1224.

7. Патент РУз на полезную модель № FAP 01205. Диэлектрический сепаратор /Жуманиязов К.Ж., Джураев А.Д., Гафуров К.Г., Рахматуллинов Ф.Ф., Росабоев А.Т. //Бюл. – 2017. – № 6.

8. Rosaboyev A.T., Shayimova S.P.An advanced electric device for sorting cotton seeds //Didets of scientife and technical achievements in the realm cotton Industry of the Republic of Uzbekistan. – Tashkent, 2017. – P. 79-84.

9. Росабоев А., Пардаев О. Қишлоқ хўжалик экинлари уруғини ажратадиган қурилмани такомиллаштириш //AGROILM. – Тошкент, 2017. – № 3. – Б. 97.

10. Росабоев А.Т., Имомқулов У.Б. Сабзавот ва полиз экинлари уруғига экиш олдидан кимёвий дорилар билан ишлов бериш технологияси //“Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалик соҳаси самарадорлигини оширишда илмий-тадқиқот институтлари ва олий таълим муассасаларининг ролини оширишнинг долзарб масалалари” /Илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент, 2018. – Б. 26-28.

11. Росабоев А.Т., Вахобова С.К. Кафолатланган уруғлик чигитлар олиш учун истиқболли йўналишни танлаш// Ўша жойда. – Б. 255-257.

12. Росабоев А.Т., Вахобова С.К. Мойли экинлар уруғининг сифат кўрсаткичларини ошириш йўллари //“Мойли экинларни етиштириш ва қайта ишлаш: ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари” /Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. – Тошкент, 2018. – Б.24-26.

13. Росабоев А.Т., Имомқулов У.Б. Махсар уруғини экишга тайёрлаш технологияси // Ўша жойда. – Б. 92-94.

14. Росабоев А.Т., Вахобова С.К. Сабзавот ва полиз экинлари уруғини саралаш учун такомиллаштирилган қурилма //Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик ҳолати, муаммолари ва ривожлантириш истиқболлари /Халқаро илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами. – Тошкент, 2018. – Б. 108-110.

15. Росабоев А.Т., Имомқулов У.Б. Помидор уруғини экишга тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш //Ўша жойда. – Б. 111-113.

16. Имомқулов У.Б. Тукли уруғлик чигитларни экишга тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш //“Қишлоқ ва сув хўжалигининг замонавий муаммолари” /Ноанъанавий XVII – Ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани. – Тошкент, 2018. – Б. 334-336.

17. Имомқулов У.Б. Кичик ҳажмли кўчма қобиқлаш қурилмаси //Ўша жойда. – Б. 442-445.

18. Патент РУз № IAP 05657. Мобильное дражирующее устройство /Росабоев А.Т., Хожиев А., Йўлдошев О. К., Имомқулов У.Б., Қўйчиев О.Р.//Бюл. – 2018. – № 10.

19. Заявка на патент № IAP 20180169 “Способ выбора морфологических признаков у выделяемых биологически полноценных посевных семян из исходного посевного материала и последовательность их использования” //А.Т.Росабоев и др.

20. Росабоев А.Т., Вахобова С.К. Результаты разработки энерго- и ресурсосберегающего электрического сортирующего устройства //Аграр соҳа тармоқларида электр энергиясидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш муаммолар/ Халқаро илмий-техникавий анжуман материаллари. – Тошкент, 2018.

21. Росабоев А.Т., Имомқулов У.Б. Кичик ҳажмли кўчма қобиқлаш қурилмасини амалиётга жорий этиш натижаси // Қишлоқ хўжалиги экинлари генетикаси, селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияларининг долзарб муаммолари ҳамда ривожлантириш истиқболлари /Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. – Тошкент, 2018. – Б. 630-632.

22. Росабоев А.Т., Вахобова С.К. Такомиллаштирилган электр саралагич қурилмасини амалиётга жорий этиш натижаси //Ўша жойда. – Б. 633-635.

23. Росабоев А.Т., Утегенов У.А. Кафолатланган уруғлик чигитлар олиш технологиясини такомиллаштириш //Ўша жойда. – Б. 636-639.

24. Имомқулов У.Б. Дон ва дуккакли экинлар уруғига кимёвий дорилар билан ишлов берадиган қурилма //Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида бошоқли дон экинлари селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияларининг ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари /Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Қарши, 2018. – Б. 208 -210.

25. Росабоев А.Т., Расулов Ш.Р. Дуккакли экинлар уруғини сифат кўрсаткичларини ошириш йўллари Ўша жойда. – Б 281-284.

26. Росабоев А.Т., Махмудов Н.М. Модернизированное устройство для сортирования семян зернобобовых культур //«Комплексный подход к научно-техническому обеспечению сельского хозяйства»// Международная научно-практическая конференция посвященная памяти члена корреспондента РАСХН и НАНКР академика МАЭП и РАВН Бочкарева Я.В. – Рязань, 2018. – 0,5 таб.

27. Росабоев А., Йўлдошев О., Игамбердиев Д. Қобиқланган уруғларни қуритиш учун такомиллаштирилган қурилма //AGRO ILM. – Тошкент, 2018. – № 5. – Б. 91-92.

28. Заявка на патент № IAP 20180444 «Устройство для очистки семян сельскохозяйственных культур» //А.Т.Росабоев и др.

29. Росабоев А.Т., Нишонов Б.М., Имомқулов У.Б. Такомиллаштирилган кўчма қобиқлаш қурилмасининг тармоқдан оладиган қувватини аниқлаш натижаси// “Фан ва техниканинг ривожланишида замонавий инновацион технологияларнинг ўрни”/Вазирлик миқёсида илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Наманган, (27-28 сентябр) 2018. – Б. 66-67.

30. Йўлдошев О.К., Худоёров Ш.Т., Вахобова С.К. Қишлоқ хўжалик экинлари уруғини тозалайдиган қурилма //Ўша жойда. – Б. 70-71.

31. Росабоев А.Т., Имомқулов У.Б. Тукли чигитларни экишга тайёрлашда маҳаллий хом ашёлардан самарали фойдаланиш //Фарғона водийси ҳудудларидаги маҳаллий хом-ашёлардан фойдаланиш асосида импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг долзарб масалалари. Халқаро конференцияси материаллари. – Наманган, (27-28 октябр) 2018. – Б. 195-199.

32. Росабоев А.Т., Игамбердиев Д.Х. Қобиқланган уруғларни қуритиш қурилмасини такомиллаштириш //“Замонавий тадқиқотлар, инновациялар, техника ва технологияларнинг долзарб муаммолари ва ривожланиш тенденциялари” мавзусидаги илмий-техник анжуман материаллари.– Жиззах, 2019. – Б. 172-174.

33.Имомқулов У.Б. Такомиллаштирилган кўчма қобиқлаш қурилмасининг параметрларини аниқлаш //Ўша жойда. – Б. 175-177.

34. Росабоев А.Т., Вахобова С.К. Результаты усовершенствования электрического сортирующего устройства//Ўша жойда. – С. 201-207.

35. Росабоев А.Т., Махмудов Н.И. Результаты модернизации электрического устройства для сортирования семян зернобобовых культур//Ўша жойда. – Б. 207-209.

36. Росабоев А.Т., Пардаев О.Р. Соя уруғи ва дуккакларини қозиқчалар билан ўзаро таъсир жараёнини тадқиқ этиш //Ўша жойда. – Б. 209-211.

37. Росабоев А.Т., Худоёров Ш.Т. Қишлоқ хўжалик экинлари уруғини тозалайдиган қурилма //Ўша жойда. – Б. 393-394.

38. Росабоев А.Т., Махмудов Н.М. Результаты разработки модернизированного электрического сортирующего устройства//Юбилейная международная научно-практическая конференция «Вклад университетской аграрной науки в инновационное развитие агропромышленного комплекса». – Рязань, 2019. – 0,25 таб.

39. Росабоев А.Т., Пардаев О.Р. Обоснование угла наклона загрузочного барабана отделяющего устройства// Ўша жойда. – 0,25 таб.

40. Росабоев А.Т., Рахманов Д.А. Майда уруғларни саралаш учун трибоэлектрик қурилма //“Таълим сифатини оширишда инновацион таълим технологияларининг ўрни: муаммо ва ечимлар” мавзусидаги республика миқёсида илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. – Наманган, 2019. – Б. 145-147.

41. Росабоев А.Т., Рахмонов Д.А. Трибоэлектрик қурилмани такомиллаштириш натижаси // Ўша жойда. – Б. 147-149.

42. Rosaboev A., Vaxobova S. Ways to Improve electrical sorting devices//International journal of Advanced Research in Science Engineering and Technology. – India, 2019. – Vol 6. – P. 9331-9336.

43. Заявка на патент “Устройство для сушки дражированных семян” /А.Т.Росабоев, Игамбердиев Х.Х., Йулдашев О.К., Игамбердиев Д.Х., Имомқулов У.Б., Пардаев О.Р.

44. Патент РУз № IAP 05830. Способ выявления выделения высококачественных посевных семян из исходного посевного материала /Ш.Г.Айдаров и др. //Б.И. – 2019. – № 5.

45. Росабоев А.Т., Утегенов У.А. Усовершенствование трибоэлектричес-кого устройства для сортирования летучек хлопка-сырца//Вестник Каракал-пакского отделения академии наук Республики Узбекистан. – Нукус, 2020. – № 1. – С. 26-28.

46. Росабоев А.Т., Утегенов У.А. Бир чигитли пахталарни саралаш учун истиқболли йўналишни танлаш//“Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат уни-верситети Ахборотномаси”. – Нукус, 2020. – № 1. – Б ....

47. Росабоев А.Т., Куйчиев О.Р., Худоёров Ш.Т. Результаты разработки энерго- и ресурсосберегающего устройства для очистки семян сельскохозяй-ственных культур//Экспериментальные и теоретические исследования в сов-ременной науке/Сборник статей по материалам XLIXМеждународная прак-тическая конференция. – Новосибирск, 2020. – № 1 (44). – С. 45-51.

48. Росабоев А., Аликулова Г., Эгамназаров Г., Игамбердиев Д. Резуль-таты определения режимов работы усовершенствованного сушильного уст-ройства//AGROILM. – Ташкент, 2020. – № 1. – С. 90-91.

49. Росабоев А.Т., Усмонов И. Қишлоқ хўжалик экинлари уруғини са-ралаш учун истиқболли йўналишни танлаш//“Олий таълим тизимида таълим сифати ва илмий-тадқиқот ишларини ривожлантириш истиқболлари” мавзу-сидаги Республика миқёсида ўтказилган илмий-амалий конференция мате-риаллари. – Наманган, 2020 – Б. 187-189.

50. Росабоев А.Т., Пардаев О.Р. Уруғларни бошоғи ва дуккакларидан аж-ратадиган қурилмани ишлаб чиқиш натижаси//Ўша жойда.– Наманган, 2020. – Б. 190-192.

51. Заявка на патент № IAP 20200159 «Устройство для сортирования се-мян сельскохозяйственных культур» /авторов А.Т.Росабоева и др.

52. Росабоев А.Т., Пардаев О.Р. Соя уруғини дуккакларидан ажратади-ган қурилмани юклаш бункерини чиқиш кенглигини асослаш//SCIENCEANDADUCATION. – Тошкент, 2020. – Б.220-226.

53. Росабоев А.Т., Усмонов И.И., Махмудов Н.М., Шарипов Ф.Ф. Ноан-ъанавий энергия манбаларидан фойдаланиш истиқболлари//“Муқобил энер-гия манбаларидан фойдаланишнинг жорий ҳолати ва истиқболлари” мав-зусидаги Республика миқёсда онлайн илмий-амалий конференция материал-лари. – Наманган, 2020. – Б. 204-207.

54. Росабоев А.Т., Махмудов Н.М. Дуккакли экинлар уруғининг сифат кўрсаткичларини ошириш йўллари//“Ўзбекистон Республикасида ноанъана-вий ва мойли ҳамда озуқа экинларини инновацион технологиялар асосида етиштириш истиқболлари” мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-тех-ник анжумани материаллари. – Андижон, 2020 (22 май). – Б. 130-133.

55. Росабоев А.Т., Пардаев О.Р. Дуккакли экинлар уруғчилигини ри-вожлантириш истиқболлари//Ўша жойда. – Андижон, 2020 (22 май). – Б. 133-136.

56. Росабоев А.Т., Қўйчиев О.Р., Худоёров Ш.Т. Қишлоқ хўжалик экин-лари уруғини тозалаш учун универсал қурилма//“Замонавий тадқиқотлар, инновациялар, техника ва технологияларнинг долзарб муаммолари ва ривож-ланиш тенденциялари” мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-техник анжуман материаллари тўплами. – 2 том. – Жиззах, 2020 йил. –Б. 118-121.

57. Росабоев А.Т., Эгамназаров Г.Г., Игамбердиев Д.Х. Такомиллашти-рилган қуритиш қурилмасининг иш режимларини аниқлаш натижаси//Ўша жойда. – 2 том. – Жиззах, 2020 йил. – Б. 100-103.

58. Росабоев А.Т., Пардаев О.Р. Соя уруғини дуккакларидан ажратади-ган қурилманинг юклаш бункери параметрларини асослаш//ҚарМИ “Иннова-цион технологиялар” илмий-техник журнали. – Қарши, 2020. – Б. 190-192.

59. Росабоев А., Махмудов Н. Дуккакли экинлар уруғининг сифат кўр-саткичларини ошириш йўллари//AGRO ILM. –Тошкент, 2020. –№ 2. –Б.32-33.

60.Росабоев А.Т., Қўйчиев О.Р., Худоёров Ш.Т. Энерго- ресурсосбере-гающее устройство для очистки семян сельскохозяйственных культур //Ин-новацион ехника ва технологияларнинг атроф-муҳим муҳофазаси соҳасида-ги муаммо ва истиқболлари мавзусидаги Халқаро илмий-техник анжумани илмий ишлар тўплами. – Тошкент, 2020. – Б. 192-193.

61. Abduqodir Rosaboev, Obid Pardaev.Theoretical study of the separation process of soybean seed from bean-pod under influenceof rickers// “International journal of AdvancedResearch in Science, Engineering and Technology” Volume 7/ – Issue 5, May 2020, India. – P. 13917-13921.

62. Росабоев А.Т., Усмонов И.И. Электр саралагич қурилмаларининг иш органини такомиллаштириш йўллари//“Ресурстежамкор ва фермербоп қишлоқ хўжалик машиналарни яратиш ва улардан фойдаланиш самарадорли-гини ошириш” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси илмий мақолалар тўплами. – Гулбаҳор, 2020. – Б. 316-325.

63. Росабоев А.Т., Вахобова С.К. Сараланган уруғларнинг физик-меха-ник хоссаларини ўрганиш натижалари//Ўша жойда. – Гулбаҳор, 2020. – Б. 325-334.

64. Росабоев А.Т., Махмудов Н.М. Дуккакли экинлар уруғини модерни-зациялаштирилган электр қурилмада саралаш технологик жараёнини назарий тадқиқ этиш//Ўша жойда. – Гулбаҳор, 2020. – Б. 343-355.

65. Патент РУз № 06249. Устройство для отделения семян сельскохо-зяйственных культур/А.Т.Росабоев и др.//Бюл. – 2020. – № 7. – С. 30-31.

66. Заявка на патент № IAP 20200324 « Қишлоқ хўжалик экинлари уруғини саралаш учун универсиал диэлектрик қурилма» /авторов А.Т.Росабоева и др.

67. Росабоев А.Т, Усмонов И.И, Қовун уруғини саралайдиган электр қурилма// AGRO ILM. – Тошкент, 2021. – № 5. – Б.90-91.

68. Росабоев А.Т, Усмонов И.И, Results of selection of melon seeds in electrical devices// Наманган муҳандислик-технология институти илмий-техника журнали. – Наманган, 2021. – № 5 – Б.125-129.

69. RosabovevА.Т.,Vakhabova S.K Тheoretical study of the technological work process of the advanced electric selector. Scientific and technical journal ofNamangan institute of engineering and technology. –Namangan. – №1. 2021.– P .263-269

70. Umarov Q.B, Maxmudov N.M, Vahobova S.K, Result of selection of hairless seeds in double electrical field device//Namangan muhandislik-texnologiya instituti ilmiy-texnika jurnali. – Namangan, 2021. – Б. 24-29.

71. Rosaboev A.T, Maxmudov N.M, Theoretical substantiation of the possibility of sorting legume seeds in modernized electrical device// Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation – Turkish, 2021. 32(3) ISSN 2651-4451 | e-ISSN 2651-446X

72. Sh.G.Aydarov, O.K.Yuldoshev, I.I.Usmanov, Scientific basis of selection of seeding seeds from the starting material//IOP Conference Series: Earth and Environmental Science IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 868 (2021) 012078 doi:10.1088/1755-1315/868/1/012078

73. Росабоев А.Т, Усмонов И.И, Выбор перспективного направления для сортирования семян различных культур// “Рақамли технологиялар, инновацион ғоялар ва уларни ишлаб чиқариш соҳасида қўллаш истиқболлари” Халқаро илмий-амалий конференция. –Андижон, 2021. – Б.284-286.

74. Росабоев А.Т., Худоёров Ш.Т. Уруғларни тозалаш учун уни-версал қурилмани ишлаб чиқиш натижаси //“Машинасозликда инновациялар, энергиятежамкор технологиялар ва ресурслардан фойдаланиш самарадорли-гини ошириш” мавзусида Халқаро миқёсдаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – 2-қисм. – Наманган, 2021. – Б. 117-121.

75. Росабоев А.Т., Махмудов Н.М. Электр саралагич қурилмаларининг конструкциясини такомиллаштириш йўллари//“Машинасозликда инновациялар, энергиятежамкор технологиялар ва ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш” Халқаро илмий-амалий конференция. – Наманган, 2021. – Б. 114-117.

Чоп этилган тавсиялар ва китоблар

                  

 

Мустақиллик йилларида яратилган ишланмалар

    

Летучкалар ҳамда майда уруғларни саралайдиган трибоэлектрик қурилмалар

    

СДХ, ЧДС ва ЭЧС-М диэлектрик уруғлик чигитларни саралайдиган қурилмалар

 

    

Такомиллаштирилган электр саралагич ва кўчма қобиқлаш ҳамда модернизациялаштирилган электр саралагич қурилмалари

Қишлоқ хўжалик экинлари уруғини тозалаш учун универсал қурилма

Қовун уруғларини саралайдиган электр саралагич

 

Лабораториянинг ҳамкорлиги

 

Лаборатория ходимлари мамлакатимизда Тошкент Давлат аграр университетининг Андижон филиали Тошкент Давлат аграр университети, Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари мелиорация институти, Тошкент Давлат техника университети, Наманган муҳандислик-қурилиш институти ҳамда Жиззах политехника институти, МДҲ давлатларида Бутунроссия қишлоқ хўжалигини электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, Москва Қишлоқ хўжалик муҳандислари институти, Челябинск Давлат аграр университети ва Украина қишлоқ хўжалигини электрлаштириш илмий-тадқиқот институтлари билан ҳамкорлик қилади.

 

Лабораториянинг истиқболли режалари

 

Лаборатория ходимлари келгусида қишлоқ хўжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш илмий-тадқиқот ишларини яна ҳам ривожлантириб, қишлоқ хўжалигига энергия ва ресурстежамкор электр саралагич қурилмаларини жорий этиш, ноанъанавий ва қайта тикланадиган электр энергиясидан фойдаланиб электр тармоғидан олисда жойлашган аҳоли пунктларини электр энергия билан таъминлаш ҳамда қишлоқ хўжалигида бажариладиган технологик жараёнларни автоматик назорат қилиш ва бошқариш йўналишида илмий-тадқиқот ишларини давом эттиради.


Маълумот ўзгартирилган сана: 10.03.2022